Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Visie De Socialisten over Stationsgebied Kogerveld

Deze bijdrage doe ik schriftelijk. Ik hecht eraan het dringende advies van het OMT en het Kabinet, om zoveel mogelijk thuis te werken en het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken, te eerbiedigen. Helaas ziet de raad dat anders. Wat mij betreft is dat onverantwoordelijk en een slecht voorbeeld voor de Zaanse inwoners.

Evert Hartog, socialistisch raadslid, 2 december 2021

Wonen:

De visie ziet er aantrekkelijk uit. Er is ruimte voor groen, voor extra woningen en er wordt gedacht aan verbetering van het openbaar vervoer. Dit kan dus een uitstekende plek worden om te wonen. Aangezien mensen met een laag tot middeninkomen het meest zijn aangewezen op openbaar vervoer en het met name voor deze groep belangrijk is om recreatiemogelijkheden en gezondheidsvoorzieningen dicht in de buurt te hebben, is deze plek juist voor deze groep erg geschikt. Het is voor De Socialisten van doorslaggevend belang om hier sterk in te zetten op betaalbare woningen. In de Strategienota is beloofd het aantal nieuwe betaalbare woningen voor Kogerveld op 50 % te brengen. (zie strategienota Kogerveld). Voor ons is het belangrijk de meest betaalbare woningen vooral dicht bij het station te concentreren. Niet alleen met kleine woningen maar ook met gezinswoningen. Wij vragen van het college een toezegging om daar op te sturen.

Participatie:

Een deel van de stationsomgeving, de boerejonkerbuurt en de woningen langs de Heijermanstraat zou herontwikkeld moeten worden. Wij zijn alert bij zulke termen. Betekent dat renovatie? Dan is dat prima. Maar doe dat niet zonder instemming van de bewoners. Als er een concreet plan is, zullen de bewoners niet slechts daarover geinformeerd moeten worden, ze moeten ook invloed kunnen hebben over de vormgeving van hun leefomgeving. Dus start met echte participatie, en niet zoals bij de Peperstraat met informatie. Als het college dit toezegt is er ruimte voor De Socialisten om dit plan te steunen.

Openbaar vervoer.

Een deel van de raad wil niet alleen HOV vervoer met de bus maar ook met de metro. In deze fase van de planvorming is het verstandig ook te onderzoeken of een metroverbinding, als verlening van de Noord Zuidlijn, mogelijk is langs Zaandam Oost, met Kogerveld als belangrijk overstapstation, waarna de lijn doorgetrokken zou kunnen worden naar station Zaandam, langs bestaand spoor. Dit is het moment om dat te onderzoeken. Een goede ontsluiting van Zaandam Oost en Zaanstad midden wordt zo op een hoogwaardige wijze bereikt. Laat die kans niet liggen!

Advertentie
%d bloggers liken dit: